Bygg 1 Produkter AS - logo

Byggtorget Havøysund

Måsøy

Strandgaten 151, 9690 Havøysund

Tlf: 78 42 33 80

E-post: havoysund@btkjeden.no