Bygg 1 Produkter AS - logo

Varsel om prisendring

Vi endrar våre prisar 1. april 2014.

 

Ta kontakt for oppdaterte prislister. Kjedemedlemmar kontaktar si kjede, andre kundar kontakter oss.
Prisauken er grunna ein generell prisauke frå våre leverandørar og den svake norske krona.